Gr | En
08/03/2012: 

Το βιολογικό προϊόν στη νέα εποχή!

Η Close the Loop είναι μια επιστημονική ομάδα, που παρέχει την ερευνητική, συμβουλευτική και εκπαιδευτική εμπειρία της στους τομείς της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιωσιμότητας.

Η Βιωσιμότητα, ή απλά η Υπεύθυνη Συμπεριφορά αποτελούν τη νέα πρόκληση και η Close the Loop βρίσκεται κοντά σε παραγωγούς, καταναλωτές, εταιρείες και οργανισμούς, για να απαντήσει σε ερωτήματα, που αφορούν στα βιολογικά και «πράσινα» προϊόντα, την ανάλυση του κύκλου ζωής τους, τη διαφοροποίησή τους από άλλα προϊόντα της αγοράς, τα οικολογικά σήματα, την προώθηση και προβολή στο ευρύτερο κοινό, καθώς και τα οικονομικά οφέλη από την περιβαλλοντική διαχείριση.

Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 

Ερώτηση 1: Το προϊόν μου είναι βιολογικό…άρα είναι «πράσινο»;

Τα βιολογικά προϊόντα και οι βιολογικές καλλιέργειας είναι σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα πιστοποιημένων πρακτικών βιολογικής γεωργίας που έχουν ως κύριο σκοπό την υγεία και τη σωστή διατροφή των καταναλωτών, ενώ μπορεί να έχουν και έμμεσες περιβαλλοντικές ωφέλειες (π.χ. αποφυγή λιπασμάτων). Για να θεωρηθεί όμως «πράσινο» ή «βιώσιμο» ένα προϊόν θα πρέπει να εστιάζει άμεσα στις περιβαλλοντικές (π.χ. κατανάλωση φυσικών πόρων, εκπομπές ρύπων) και κοινωνικές επιπτώσεις (π.χ. στήριξη τοπικών παραγωγών και κοινοτήτων) που προκύπτουν από όλα τα στάδια παραγωγής του, ή αλλιώς τον κύκλο ζωής του. Η ορολογία «πράσινο» προϊόν στηρίζεται στην ανάδειξη έμπρακτων ενεργειών που αποσκοπούν να προσδιορίσουν και να διαχειριστούν θετικά τις σημαντικότερες από τις επιπτώσεις του προϊόντος.

Ερώτηση 2: Πως μπορώ να αξιολογήσω και να διαχειριστώ τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους προϊόντος μου;

Για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων ενός προϊόντος χρησιμοποιείται το εργαλείο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Σύμφωνα με αυτό αξιολογούνται οι επιπτώσεις που προκύπτουν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, ο οποίος τυπικά περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:

· παραγωγή πρώτων υλών/καλλιέργεια,

· παραγωγή προϊόντος,

· συσκευασία,

· μεταφορά/διανομή,

· χρήση και

· τελική απόρριψη.

Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο πρέπει να εντοπιστούν οι σχετικές με το προϊόν φάσεις και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις που προκύπτουν σε κάθε μια από αυτές. Σε δεύτερο στάδιο, έχοντας εντοπίσει τις σημαντικότερες επιπτώσεις, ο παραγωγός μπορεί να επικεντρωθεί σε ορισμένες από αυτές (π.χ. κατανάλωση ενέργειας) ή σε συγκεκριμένες φάσεις του κύκλου ζωής (π.χ. καλλιέργεια) και να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες μείωσης των επιπτώσεων αυτών (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας). Συνήθως, ο παραγωγός δεσμεύεται από χρόνο σε χρόνο να επικεντρωθεί σε όλο και περισσότερες φάσεις του κύκλου ζωής του προϊόντος του, αντιμετωπίζοντας όλο και περισσότερες επιπτώσεις, πάντα βάσει των διαθέσιμων πόρων του.

Ερώτηση 3: Πως μπορώ να διαφοροποιήσω το προϊόν μου και να ανταποκριθώ σε οικολογικά ευαίσθητους καταναλωτές και αγορές;

Οι απαιτήσεις των καταναλωτών για καλύτερη επίδοση των επιχειρήσεων σε θέματα περιβάλλοντος, εκφράζεται μέσω των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων για διαφάνεια και μετρήσιμες αποδείξεις των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Είναι πλέον διεθνώς αποδεδειγμένο ότι οι σύγχρονοι δικτυωμένοι καταναλωτές έχουν την δύναμη και την πρόθεση να επιβραβεύσουν ή να τιμωρήσουν τις επιχειρήσεις μέσω των αγοραστικών τους επιλογών. Η πιστοποίηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μέσω ενός Οικολογικού Σήματος το καθιστά ελκυστικότερο σε ένα ολοένα αυξανόμενο αγοραστικό κοινό και του παρέχει ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων μη πιστοποιημένων προϊόντων.

Ερώτηση 4: Τι είναι τα οικολογικά σήματα και πώς μπορώ να τα αποκτήσω;

Τα Οικολογικά ή "Πράσινα" Σήματα (Ecolabels) είναι ένας τρόπος ενημέρωσης του καταναλωτή ή του υπεύθυνου προμηθειών για τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές επιδόσεις ενός προϊόντος. Η Οικολογική Σήμανση βοηθάει τους καταναλωτές και τους λιανικούς/χονδρικούς αγοραστές να κάνουν καλύτερες και ορθολογικότερες επιλογές, οι οποίες είναι βασισμένες σε περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Διεθνώς υπάρχουν πάνω από 350 Οικολογικά Σήματα που απευθύνονται σε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σε πρώτο στάδιο η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει το Οικολογικό Σήμα που είναι κατάλληλο για το προϊόν της, το μέγεθος και τον τρόπο λειτουργίας της, αλλά και τα χαρακτηριστικά/απαιτήσεις των αγορών στις οποίες απευθύνεται. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του προϊόντος βάσει των κριτηρίων του επιλεγμένου οικολογικού σήματος, τα οποία συνήθως στηρίζονται στη διεξαγωγή μιας Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (βλ. Ερώτηση 2). Τέλος, ο φορέας που διαχειρίζεται το επιλεγμένο οικολογικό σήμα πραγματοποιεί εξωτερικό έλεγχο και πιστοποιεί το προϊόν, παρέχοντας τη δυνατότητα να αναγράφεται η αντίστοιχη σήμανση στην ετικέτα του προϊόντος.

Ερώτηση 5: Πώς μπορώ να επικοινωνήσω τις ενέργειες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στα ενδιαφερόμενα μέρη μου;

Η επικοινωνία των ενεργειών Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνήθως πραγματοποιείται σε 2 κατευθύνσεις, με σκοπό τη βέλτιστη κατανόησή τους από τις διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία κτλ.) ενός οργανισμού:

1. Υπεύθυνη διαφήμιση και προώθηση του προϊόντος δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ιδιοτήτων του.

2. Έκδοση Απολογισμού Βιωσιμότητας: ανάλυση της πολιτική και των ενεργειών που υλοποιούνται από την επιχείρηση όσον αφορά την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.

 

Ερώτηση 6: Υπάρχει οικονομικό όφελος από την Περιβαλλοντική Διαχείριση;

Η Περιβαλλοντική Διαχείριση μπορεί να αποφέρει τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα οικονομικά οφέλη σε μια επιχείρηση. Για παράδειγμα η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης έχει ως αποτέλεσμα την άμεση μείωση του λειτουργικού κόστους. Σε αρκετές περιπτώσεις για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται κάτι τόσο απλό όσο μια απλή αλλαγή στη συμπεριφορά των εργαζομένων ή μια μικρή τροποποίηση της παραγωγής, η οποία έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να αποφέρει μέχρι και 20% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Σε άλλες περιπτώσεις, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να απαιτεί μια συνολικότερη αναθεώρηση των διαδικασιών και των υποδομών παραγωγής, μεταφοράς και προμηθειών τα οποία συνεπάγονται επιπλέον χρηματικές επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις είναι συνήθως μακροχρόνιες, δίνουν όμως στην επιχείρηση την ευκαιρία να καινοτομήσει, να επωφεληθεί από μεγαλύτερη μείωση των λειτουργικών της εξόδων, και να αυξήσει την αποδοτικότητά της.

Τέλος, η επικοινωνία των ενεργειών Περιβαλλοντικές Διαχείρισης μπορεί να αποφέρει έμμεσα οικονομικά οφέλη από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την ελκυστικότητα του προϊόντος και τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης (brand image).

 

Πηγή:  Close the loop

Just share it!